Suomalaiset filosofit

post thumb
Kirjailijat
by Asta/ on 25 Oct 2021

Suomalaiset filosofit

Filosofian merkitys kaikkien tieteiden ja tutkimusmenetelmien synnylle on ollut suuri. Filosofia on nimittäin ensimmäinen systemaattinen ja akateeminen muoto tarkastella elämää. Filosofia onkin maailman ensimmäinen akateeminen oppiaine. Filosofia on myös Suomessa ensimmäisiä yliopistollisia oppiaineita. Turun Akatemia perustettiin vuonna 1640 ja sen opettajakuntaan nimettiin peräti kuusi filosofian professoria. Suomalaiset filosofit ovat hyvin tunnettuja maailmalla. Tässä kirjoituksessa käsittelemme tunnettuja suomalaisia filosofeja historiasta nykypäivään.

Suomalaiset filosofit – suuria ajattelijoita

Suomalaisten filosofien ajattelu on seurannut muita eurooppalaisia suuntauksia 1600-luvulta lähtien. Filosofian aatevirtaukset ja tutkimuskohteet ovat varsinkin aikaisempina vuosisatoina liittyneet tiettyihin yleisiin suuntauksiin. Toisinaan on oltu kiinnostuneita enemmän olemassaolon perustasta ja mietitty ihmisen asemaa siinä. Yhteiskunnallisen kehityksen myötä kuuluisat filosofit ovat entistä enemmän olleet kiinnostuneita yhteiskunnallisesta muutoksesta. Suomalaiset filosofit eivät ole vain seuranneet tätä keskustelua, vaan myös aktiivisesti osallistuneet siihen.

Aikaisempina vuosisatoina ja vielä 1900-luvun alkupuolella suomalaiset filosofit olivat syntyneet sivistyneisiin aatelisiin ja akateemisiin sukuihin. Tämä oli yleistä sääty-yhteiskunnassa. Koska käytännössä oli melkeinpä mahdotonta, että alemmista säädyistä noustiin akateemiseen sivistyneistöön. Tietysti joitakin yksittäisiä poikkeuksia oli, mutta ne olivat hyvin harvinaisia. Seuraavaksi esittelemme tunnettuja suomalaisia filosofeja, joilla on ollut suuri vaikutus filosofian kehityksessä Suomessa.

Suomalaiset filosofit – kuuluisat filosofit

Kuuluisat suomalaiset filosofit ovat saaneet klassikkoaseman filosofian historiassa Suomessa ja ovat tunnettuja muuallakin maailmassa. Suomen kansallisfilosofina on pidetty J.V Snellmania. Snellman edusti saksalaisen klassikkofilosofin Hegelin ajattelua ja oli kiinnostunut laajemminkin saksalaisesta idealismista sekä filosofisesta ajattelusta. 1900-luvun filosofeista kuuluisimmat ovat varmasti Georg Henrik von Wright, Eino Kaila, Edvard Westermack ja Jaakko Hintikka. He ovat olleet erityisen kiinnostuneita englantilaisesta ja laajemminkin anglosaksisesta filosofisesta ajattelusta.

Suomalaiset filosofit ovat tutkimuksessaan perinteisesti tehneet paljon yhteistyötä kansainvälisen tutkimuksen kanssa. He ovat kiertäneet yliopistoja ympäri maailmaa opettaen ja tutkien yhdessä kansainvälisten kollegoidensa kanssa. Ei voida siis puhua mistään nurkkakuntaisuudesta, vaan päinvastoin. Suomalaiset filosofian suurmiehet ovat olleet arvostettuja joka puolella maailmaa.

Suomalaiset filosofit – kiehtovia älykköjä

Suomalaisista filosofeista on tarjolla paljon tietoa kirjastoissa ja internetissä. Vaikka et olisikaan filosofian opiskelija tai harrastaja, niin suomalaisista filosofeista lukeminen on opettavaa ja viihdyttävää. Monen suomalaisen filosofian klassikon ajattelu ja elämä ovat kiehtovaa luettavaa. Kuten esimerkiksi von Wrightin tai Snellmannin. Vastapainoa filosofialle löydät viihteestä esimerkiksi pelaamalla nopeampi.com nettikasinolla. Monen filosofin elämäkin on ollut suurta viihdettä ja toisaalta riipivää draamaa. Onhan nerouden ja hulluuden raja joskus vaikea erottaa toisistaan.

Filosofi Esa Saarinen on tullut suomalaisille tutuksi julkisesta esiintymisestään johtuen. Saarinen on tunnettu filosofi, kirjailija ja myös yritysvalmentaja. Saarinen on tuttu erityisesti yritysvalmennuksistaan ja tv-esiintymisistään. Hänellä on kuitenkin myös pitkä akateeminen ura. Saarinen väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 1977 Helsingin yliopistossa. Vuodesta 2002 aina vuoteen 2021 hän toimi virkatyönään Aalto-yliopistossa professorina.

Suomalaiset filosofit – J.V Snellman

Kansalliskirjailija J.V Snellman on kaikille suomalaisille tuttu. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä, että hän oli myös vaikutusvaltainen filosofi. Se johtuu ehkä siitä, että 1800-luvulla filosofit ottivat kantaa kaikkiin yhteiskunnallisiin asioihin. Snellman oli erityisen tunnettu suomalaisuuden aatteen ajajana. Häntä pidetäänkin juuri tästä syystä Suomen kansallisfilosofina. Snellmanin ajattelu oli kansan yhteisyyttä herättävää ja kansallisidentiteettiä luovaa filosofiaa.

Snellman toimi filosofina ja kirjailijana kuolemaansa saakka. Snellman osallistui myös suoraan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen senaattorina. Hänet nimitettiin senaattoriksi vuonna 1863. Yksi hänen merkittävimmistä saavutuksistaan Suomen taloudelle oli hänen toteuttamansa rautatieyhteys Suomen ja Pietarin välillä, jolla oli merkittävä vaikutus Suomen talouteen.

Suomalaiset filosofit ovat kautta aikojen olleet kiinnostuneet länsimaalaisen filosofian suurista suuntauksista. Tänä päivänä filosofialla on edelleen vahva asema tieteellisessä tutkimuksessa suomalaisissa yliopistoissa. Nykyään suomalainen filosofian tutkimus on hyvin monipuolista ja monialaista. Edelleen monet tutkivat klassikoiden ajattelua, teoreettista filosofiaa ja käytännöllistä filosofiaa. Monet filosofit ovat myös kiinnostuneita ajankohtaisista kysymyksistä, kuten ilmastonmuutoksesta ja teknologian ja digitalisaation kehityksestä.